Bezpečnostní instrukce k plavbě

Stáhnout verzi docx

II. Podmínky rezervace a objednání lodí, raftů a vybavení

a) Klient se seznámil s podmínkami splutí vybraného úseku řeky a je plně kompetentní k jízdě v lodi.

b) Klient obdržel loď s veškerým vybavením – tzn. zejména pádla a záchranou vestu. Klient byl poučen jak správně zacházet s bezpečnostními prvky (záchranná vesta) a zavazuje se, ji správně používat.

c) Klient je zodpovědný za všechny osoby plující s ním v lodi, která mu byla zapůjčena od Rafty-Vltava. Je také povinen instruovat všechny členy posádky o chování v lodi, rozdat jim záchranné vesty a dohlížet, že všechny bezpečnostní opatření jsou dodržována všemi, po celou dobu plavby.

d) Klient řeku splouvá výhradně na svoje nebezpečí a je povinen dodržovat všechny bezpečnostní opatření.

e) Klient je povinen dodržovat trasu výletu, jak bylo domluveno a demonstrováno na mapě, je také povinen dodržovat instrukce Rafty-Vltava.

f) Klient nesmí sjíždět jezy, které jsou určeny jako nesjízdné, nebo se jejich sjíždění nedoporučuje.

g) Sjíždění jezů je povoleno jen za následujících podmínek: • jez je sjízdný • sjet jez trasou, která je pro to výslovně určená • není zvýšený stav vodní hladiny • klient je dostatečně zkušený a kompetentní k sjíždění jezu • jsou dodržovány všechny instrukce od Rafty-Vltava • splouvání je prováděno výhradně popředu • splutí jezu je prováděno s maximální opatrností a koncentrací

h) V případě zvýšení vodní hladiny či jakýchkoliv jiných překážek a obtížností je klient povinen kontaktovat půjčovnu lodí Rafty-Vltava na tel. čísle +420 608 081 730

i) Klient je povinen dodržovat veškerá bezpečnostní opatření pro splouvání řeky, stejně tak jako pravidla pro pohyb v dané lokalitě (přírodní památky, lokality s různou mírou ochrany) i pravidla slušného chování jak ve volné krajině, tak v obydlených zónách. Půjčovna Rafty-Vltava nenese žádnou zodpovědnost, za jejich porušení.

j) Klient je povinen veškeré zapůjčené vybavení používat pouze způsobem, který je pro danou věc určený a relevantní a nebude je poškozovat. Klient si je vědom, že nafukovací lodě a rafty by neměly být dlouho vystaveny přímému slunečnímu záření (pokud nejsou na vodě). Jestliže klient bude delší dobu pobývat na břehu, je povinen raft/loď vyfouknout a uložit ve stínu.

k) Půjčovna Rafty-Vltava není zodpovědná za poškození či ztrátu osobních věcí, ani za újmu na zdraví klientů, během používání zapůjčeného vybavení. Klient je sám zodpovědný za svoje věci a zdraví, stejně jako za zdraví ostatních na lodi.

l) Klient stvrzuje, že se seznámil se stavem zapůjčeného vybavení ve chvíli převzetí , a že toto bylo v bezvadném stavu. Klient se také zavazuje vrátit veškeré vybavení v předem stanovený čas, na stanoveném místě.

  • Jméno klienta a č. OP:
  • Podpis a datum: